O projekcie

baner efs kl kolor www

W projekcie „Radiokomunikacja naszą pasją” uczestniczy starsza młodzież szkolna zamieszkująca na terenie Gmin: Kozy, Wilamowice i Porąbka w województwie śląskim, która rozwija swoje zainteresowania politechniczne.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.

Koncepcja realizacji projektu została opracowana przez doświadczonych w działalności klubowej krótkofalowców Piotra SP9LVZ, Marka Sp9JKB i Mirka SP9ONC.  Koncepcja zakładała utworzenie nowego klubu krótkofalowców działającego na terenie gmin wiejskich województwa śląskiego – Kozy, Wilamowice i Porąbka, w oparciu o wsparcie lokalnych organizacji taki jak:  Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach, które zapewniło lokal na pomieszczenie radiostacji klubowej, Dom Kultury w Kozach, który zapewnił pomieszczenia na realizację zajęć teoretycznych oraz realizację rekrutacji do projektu i wsparcie organizacyjne.
W ramach zajęć w projekcie młodzież w wieku 14-24 lat zdobywa wiedzę z radiokomunikacji amatorskiej, pracuje na radiostacji klubowej i po 6 miesiącach szkolenia podejmie się zdawania egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Do zrealizowania przedsięwzięcia niezbędnym było pozyskanie sprzętu radiowego dla wyposażenia nowo powstałego klubu radiokomunikacji amatorskiej, co zostało zrealizowane poprzez pozyskanie dotacji unijnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich. Młodzież biorąca udział w projekcie jednocześnie wykazuje aktywność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach, Związku Strzeleckim „Strzelec” jak i w 37 Drużynie Harcerskiej oraz 7 Drużynie Starsz0-Harcerskiej ZHP.

W ramach projektu w okresie od 1 marca do 30 października 2013r. zaplanowano zrealizowanie cyklu szkoleń rozwijających zainteresowania techniczne młodzieży, w szczególności w zakresie radiokomunikacji amatorskiej. Udział w projekcie bierze 15 uczestników i uczestniczek wyłonionych na etapie rekrutacji. Projekt zakończy się egzaminem na Świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, potwierdzającym zdobyte umiejętności. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany na bazie nowo utworzonego Klubu Radiokomunikacji Amatorskiej SP9KOZ przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach. OSP w Kozach zapewnia doskonałe warunki lokalizacyjne. Klub został wyposażony w radiostację HF – FT-897D, systemy antenowe: HF FD-4, VHF/UHF Diamond X300D oraz radiotelefony przenośne VHF/UHF – TH UVF-9 – 16 sztuk. Sprzęt został sfinansowany w całości z dotacji w ramach projektu unijnego.

W wyniku realizacji projektu wykreujemy nową ofertę edukacyjną, zostanie utworzona nowoczesna baza dla realizacji rozwoju zainteresowań politechnicznych młodzieży szkolnej i spędzania wolnego czasu.
Na bazie uczestników i uczestniczek projektu zostanie utworzona Grupa ds. Radio-amatorskiej komunikacji kryzysowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach. Grupa zostanie wyposażona w zakupiony zestaw radiotelefonów przenośnych VHF/UHF. Ich zadaniem będzie wspieranie zabezpieczenia łączności dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach i innych służb, w przypadku wystąpienia lokalnych zagrożeń lub sytuacji kryzysowych, gdy łączność profesjonalna w tym telefoniczna będzie przeciążona lub uszkodzona.

Plan edukacyjny

W ramach planu edukacyjnego realizujemy cykl zajęć teoretycznych i praktycznych związany z przygotowaniem młodzieży do egzaminu na Świadectwo operatora urządzeń radiowych w komunikacji amatorskiej. Dużą wagę przywiązujemy do nabycia wysokich umiejętności operatorskich uczestników i uczestniczek projektu.

Warsztat „Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej”
Warsztat obejmujący 4 zajęcia po 4 h. Łącznie 16 h zajęć. Tematyka zajęć: podstawy radiotechniki, odbiorniki, nadajniki radiowe, fale radiowe. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z budowy urządzeń radiowych, prezentacja łączności radiowej na radiostacji klubowej.
Zajęcia zrealizowane.

Warsztat „Zasady bezpieczeństwa i pierwsza pomoc”
Warsztat obejmujący 4 zajęcia po 4 h. Łącznie 16 h zajęć. Tematyka zajęć: bezpieczeństwo obsługi urządzeń elektrycznych i radiowych, analiza zagrożeń promieniowania elektro-magnetycznego, zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach (omdlenia, porażenia, poparzenia). Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Zajęcia w trakcie realizacji.

Kurs „Radiokomunikacja amatorska”
Kurs obejmujący 20 zajęć po 4 h. Łącznie 80 h zajęć.  Zajęcia teoretyczne:  podstawy radioelektroniki, zasady łączności amatorskiej, przepisy radiokomunikacyjne, procedury operatorskie, łączność kryzysowa. Zajęcia praktyczne: obsługa urządzeń radiokomunikacji amatorskiej,  ćwiczenia łączności radiowej na stacji klubowej.
Zajęcia w trakcie realizacji.

Zajęcia „Łączność w terenie”
Zajęcia praktyczne wyjazdowe w teren górzysty (Beskidy/Jura K-Cz). Prowadzenie praktycznej łączności radiowej w podgrupach zgodnie z przepisami radiokomunikacyjnymi: zapoznanie się z właściwościami propagacyjnymi fal radiowych w terenie górzystym – ćwiczenie łączności w trudnym terenie z wykorzystaniem tzw. przekaźników radiowych. Ćwiczenia pracy w sieci radiowej łączności kryzysowej w terenie. Zaplanowano 4 wyjazdy, po 7 godzin zajęć w terenie. Łącznie 28 h zajęć w terenie.

Formy i metody prowadzenia zajęć: wykłady, prezentacje, zajęcia praktyczne, zajęcia warsztatowe, wyjazdy edukacyjne w teren. W ramach zajęć wykorzystywany jest  zestaw multimedialny do prezentacji, tablet, tablica flipchart, radiostacja HF, radiotelefony przenośne VHF/UHF. Dla celów samo-edukacji uczestników projektu przygotowane są dodatkowe materiały edukacyjne udostępnione na stronie internetowej projektu w zakładce materiały szkoleniowe.

Egzamin na Świadectwo operatora urządzeń radiowych w komunikacji amatorskiej.
Na zakończenie projektu zaplanowany jest wyjazd na państwowy egzamin na Świadectwo operatora urządzeń radiowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. Nr 206, poz. 1290).
Egzamin odbędzie się 19 października 2013r. w Siemianowicach Śląskich w Delegaturze UKE o godz. 10.00 przy ulicy Wróblewskiego 75.
Po zdanym egzaminie przez uczestników i uczestniczki projektu wystąpią o pozwolenia radiowe (licencję krótkofalarską).

Prezentacja projektu Radiokomunikacja naszą pasją na II Zjeździe technicznym w Burzeninie w dniu 14 września 2013r.